غرقۀ شکوه واعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف وخنکی رادر لای انگشتان پاهای برهنه ام احساس کردم    آب جوشش چشمه ها إ

متخصّصان ودانشمند ان جهانی مجبور شده اند اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانۀ ایمان وهمّت وغیرت ، توانسته ا ند استعداد جوشان وپنهان خود را آشکار کنند .

کتاب پر راز ورمز آفرینش وشگفتی های طبیعت ، سرشار از دزس ها واندرزهاست . اگر نیروی جوانی وشادابی وچالاکی این دوره را با تامّل ، تفکرّ وبصیرت همراه کنیم به شکوفایی خواهیم رسید .

به شماجوا نان به عنوان فرزندان عزیز وپاره ی دل این ملت .... می گویم :عزیزان من کارکنید;امروز دشمنان نمی خواهند دانشگاه ها و درس ومدرسه و معلم باشد .
نوشتن به خط خوش و یادگیری مهارت های دلنشین هنری و آفریدن نوشته ها و تصاویر زیبا 
˛زندگی رااز شکوفه های محبت وامید به آینده شرشار می سازد.

کسی در زندگی موفّق است که اکنون وفرصت حال را در یابد وهمیشه فکر کند که بهترین فرصت من امروز است ، امروز را به فرد ا افکندن وبه امید آینده نشستن ، کار درستی نیست .

 

منبع : مذهبیجملات مهم از نظر املایی فارسی هفتم (نوبت اول)
برچسب ها : دانلود زيرنويس فارسي